Deklaracja dostępności

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO,

 

informujemy że:

  

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel. kom.: 600 109 881, e-mail: biuro@szlakswietejwarmii.pl);
 2. administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych; w sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu uprawnień, można się skontaktować z Administratorem;
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:
  • na podstawie Państwa zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a),
  • wykonania umowy, której Państwo są stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Państwa, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f);
  W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych (art. 9 ust. 1) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych osobowych
   w jednym lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit. a) (oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych),
  • jeżeli przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. d);
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych są: instytucje przewidziane przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające je
  w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 6. w trakcie przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  • żądania dostępu do danych osobowych,
  • żądania sprostowania danych osobowych,
  • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. w przypadku, gdy podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów, dla których je gromadzimy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie przez Państwa tych danych jest dobrowolne;
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.